Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Jak se hospodaří s FKSP – stručně

Nejdůležitější pravidla pro hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP):

1. S fondem se hospodaří se na základě sestaveného rozpočtu v písemné podobě (stanovuje způsob čerpání v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky FKSP, konkrétně § 4 až § 14).

2. Pokud působí v organizaci odborová organizace, pak spolurozhoduje se zaměstnavatelem v otázkách hospodaření s fondem na základě § 225 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

3. Pokud odborová organizace neexistuje, potom zaměstnavatel o fondu rozhoduje sám a ukotví veškeré principy ve vnitřní směrnici organizace.

4. Rozpočet má část příjmovou i výdajovou, u příjmové části se zohlední zůstatek účtu fondu na počátku kalendářního roku.

5. Organizace může přispívat pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby.

6. Organizace musí vždy uhradit celou částku (např. celou cenu rekreace). Nikdy si nemůže zaměstnanec organizovat cokoli sám a žádat pak školu o proplacení (výjimka u § 4a vyhlášky). V případě, že je výše příspěvku nižší než cílová částka, přeplatek zaplacený organizací zúčtuje se zaměstnancem. Příspěvkem může být i plná úhrada nákladů.

7. Plnění z fondu jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou. Výjimkou jsou sociální výpomoci, sociální zápůjčky a dary.

8. Příspěvek nebo jiné plnění z FKSP jsou poskytnuty pouze na akce a činnosti,  které jsou pro daný rok rozpočtoványnemusí to být všechny možnosti dle vyhlášky.

9. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

10. Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše vložených finančních prostředků.