Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Vztah zřizovatele a školy z pohledu pracovního práva

Neustále se vyskytují dotazy, zda zřizovatel může anebo nemůže, případně v jakém rozsahu, zasahovat, či vstupovat do personálních, lépe řečeno pracovněprávních otázek školy. Skutečností je, že někteří zřizovatelé si tyto nároky činí. A s tím úzce souvisí  otázka stanovení právních limitů kontrolních oprávnění zřizovatele.

Přestože těmto problémům byla věnována jedna ucelená metodická poradna, tyto otázky jsou  ze strany ředitelů často a opakovaně vznášeny znovu, byť v takříkajíc pestrých skutkových variantách. To však na společném jmenovateli problému nemění nic.

K tomu je potřeba předeslat, že zřizovatel není zaměstnavatel a nemůže si tak bez právního podkladu, svévolně přisvojovat více pravomocí než mu svěřuje platná legislativa. S tím je úzce spojen odpovědnostní faktor za právní jednání statutárního orgánu školy, tedy ředitele a nikoho dalšího. Nikdo jiný tedy svévolně, či násilně nemůže do této sféry vstupovat nebo se toho domáhat.

Je potřeba zdůraznit, že orgány veřejné správy, o justici nemluvě, by nijak nemohly relativizovat nebo oslabit odpovědnost ředitele v pracovněprávních otázkách nebo ji jinak zohledňovat ve svých rozhodnutích, jestliže by se tento bránil anebo poukazoval na to, že jednal pod vlivem nebo dokonce příkazem představitelů zřizovatele. Tzn. např. jestliže by byla podána neplatná výpověď zaměstnanci, nese odpovědnost za veškeré finanční škody v konečném důsledku jen ředitel, což je potvrzeno i zdůrazněno judikaturou Nejvyššího soudu ČR, která hovoří zcela zřetelně o tom, že pro vyvození osobní odpovědnost za nesprávná rozhodnutí vůči  řediteli v pracovněprávních otázkách postačí již jeho tzv. nevědomá nedbalost.

Pokud jde o širší pohled směřující k vymezení hranic kontrolních oprávnění zřizovatele, pak je potřeba konstatovat, že statutárním orgánem právnické osoby vykonávající činnost školy, který plní úkoly zaměstnavatele, je ředitel školy. Zřizovatel pouze jmenuje a odvolává ředitele školy podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, určuje řediteli školy plat. Jinými pravomocemi v oblasti pracovněprávních vztahů zřizovatel právnické osoby vykonávající činnost školy ve vztahu k této právnické osobě, jak jsem již popsal a zdůvodnil výše, nedisponuje,  zaslání náplní práce zaměstnanců této právnické osoby proto vyžadovat nemůže, což bylo předmětem jednoho z dotazů mířících do oblasti oprávnění zřizovatele v pracovněprávní oblasti.

Zřizovatel smí provádět kontrolu právnické osoby vykonávající činnost školy, kterou zřizuje, ať už kontrolu hospodaření podle § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo tzv. kontrolu obecnou (k tomu viz stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 ze dne 1. 7. 2014, aktualizované dne 30. 6. 2015 a 31. 7. 2017). Pak ale musí postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. To je důležité i z hlediska ochrany osobních údajů, neboť kontrolující osoby mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s kontrolou nebo s úkony předcházejícími kontrole, a takto získaných informací nezneužívá.