Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Nahrazení původního odvolání ve správním řízení novým odvoláním

Zákonné termíny správního řízení plynoucí ze školského zákona sice již uplynuly, ale objevují se nové dotazy, některé i kuriózní svědčící o tom, že život je schopen přinést i velmi netypické situace a problémy, a to i v úzké souvislosti právě se správním řízením, respektive s jeho další fází, kterou je odvolací proces. 

Zajímavý problém a z něj plynoucí dotaz, který se v uplynulých dnech vyskytl a má potenciál se v budoucnu  opakovat a na který ředitelé škol v postavení správního orgánu narážejí, proto jsem se rozhodl, upozornit na něj, zní takto: žadatel nebyl přijat k předškolnímu vzdělávání (nutno však poznamenat, že obdobný problém by se mohl vyskytnout i kdekoliv jinde v režimu správního řízení), zákonní zástupci podali ve vzájemné shodě, řádně a včas odvolání. Co je však důležité předeslat a zdůraznit, je okolnost, že odvolatelé v „zápalu“ odhodlání bránit svá práva, přípravu a doručení odvolání zrealizovali velmi rychle, během jednoho či dvou dnů od doručení negativního rozhodnutí, aniž zdaleka vyčerpali zákonnou odvolací lhůtu. Tedy takříkajíc v dobré víře tento krok „uspěchali“ a posléze si vybavili, že neuplatnili a neuvedli všechny relevantní a v úvahu přicházející argumenty, které by správní orgán v rámci autoremedury anebo i přímo odvolací orgán mohl zohlednit a které by jim případně mohly pomoci zvrátit nepříznivé prvostupňové rozhodnutí ve věci.

Explicitní otázka tedy zní, zda lze již jednou podané odvolání vzít zpět a „nahradit“ jej odvoláním novým, či dalším.

Odpověď nalezneme v § 81 odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), který jednoznačně uvádí, že jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět,  n e m ů ž e  je podat znovu. Nezbývá tedy, než připomenout platnost známého rčení : „dvakrát měř, jednou řež“, které však platí šířeji i v jiných situacích správního řízení, zrcadlově i pro správní orgán vydávající správní rozhodnutí a ostatně i všech dalších odvětvích práva.