Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Stanovení přímé pedagogické činnosti v rámci rozpětí

Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen „přímá pedagogická činnost“) je stanoven v příloze nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění.

Pokud je ve výše uvedené příloze stanovena přímá pedagogická činnost v rozpětí (např. učitel prvního ročníku základní školy 20 – 22 hodin), je v kompetenci ředitele stanovit pedagogickému pracovníku počet hodin přímé pedagogické činnosti v rámci daného rozpětí. Otázkou je, jak často a kdy.

Vycházejme z ust. § 23 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění: „Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti stanoví ředitel školy pedagogickému pracovníkovi na období školního vyučování nebo na pololetí školního vyučování.“

Znamená to, že ředitel může stanovit změněný týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti na začátku nového období školního vyučování nebo na začátku nového pololetí školního vyučování, a to v rozpětí vymezeném nařízením vlády č. 75/2005 Sb., v platném znění.