Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Dary do FKSP

Dle ust. § 2 odst. 4 písm. b) vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (dále jen „vyhláška FKSP“), tvoří další příjmy do FKSP i peněžní a jiné dary určené do fondu.

Bližší specifikaci vyhláška neuvádí. Z podstaty věci lze dedukovat, že dary mohou být poskytovány jak právnickými, tak fyzickými osobami.

Jelikož jde o příjem do příslušného fondu, musíme si uvědomit, že způsob nakládání s prostředky musí být následně v souladu s § 3 dané vyhlášky týkající se hospodaření. Zároveň lze vynaložit prostředky z daru do FKSP pouze v souladu s ust. § 4 – 14a.

Příklady:

1)      Rodič poskytne dar škole do FKSP za účelem koupení vánočních potravinových balíčků pro zaměstnance. Lze to?

Nelze, protože příslušná vyhláška nepovoluje tímto způsobem vynaložit náklady.

2)      Firma XY poskytne škole dar do FKSP na pořízení kávovaru. Lze to?

Ano, dle ust. § 5 vyhlášky FKSP lze pořizovat hmotný majetek, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců.