Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Aktuality

Od března do listopadu 2023 jsme realizovali další běh kurzu Mentorské dovednosti v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Výstupem je 19 nových mentorů ze škol v Moravskoslezském kraji včetně pěti zaměstnanců KVICu. Pod vedením zkušených lektorek Saši Dobrovolné a Lenky Hartmannové absolvovali účastníci celkem 96 hodin, které byly nabité získáváním, posilováním a reflektováním sebezkušeností. 

Kurz byl koncipován tak, aby poskytoval účastníkům především trénink efektivní komunikace, vedení mentorského rozhovoru, poskytování kvalitní zpětné vazby a reflektování vlastní činnosti. Nedílnou součástí během intenzivní šestiměsíční cesty k získání mentorských dovedností bylo i pozorování v hodinách kolegů, při kterém se budoucí mentoři zaměřovali na získávání důkazů o kvalitě ve vzdělávání na základě zpracovaných kompetenčních modelů. 

Intenzivní trénink mentorského rozhovoru v tzv. triádách poskytoval účastníkům během kurzu prostor získat jistotu při používání rozvíjejících komunikačních technik, strukturování rozhovoru a definování cílů. Díky tomu mohli přenést vlastní sebezkušenost přímo do praxe a realizovat individuální rozhovor se svým kolegou, který mimo jiné prezentovali se značnou dávkou sebereflexe na závěrečném setkání.

S každým dlouhodobým kurzem vznikají nové skupiny absolventů z různých typů a úrovní školství, jejichž sdílení napomáhá posilování komunity učitelů v kraji. Jsme rádi, že toho můžeme být součástí a věříme, že i další běhy kurzu Mentorských dovedností pomohou školám získávat kvalitní interní i externí mentory a posílí tak kolegiální podporu pedagogů.

Chtěli byste zdokonalit své komunikační dovednosti a konflikty řešit efektivněji? Ovlivní vás v náročných situacích emoce natolik, že nejste schopni konstruktivní a rozvážné reakce? Pokud ano, tak osmihodinový kurz Nenásilné komunikace je přesně pro vás!

Kurz pořádáme v dubnu 2024 ve dvou městech Moravskoslezského kraje:

Nenásilná komunikace je metoda komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a ke společnému hledání řešení. Technika vychází z vědomí vzájemné provázanosti a předpokladu, že všichni sdílíme stejné potřeby, přestože se často lišíme ve způsobech, kterými se je snažíme naplnit. Díky tréninku nenásilné komunikace tak dokážeme lépe porozumět sami sobě i lidem kolem nás a zaujímat postoje, které zohledňují potřeby všech zúčastněných. Součástí kurzu je taktéž praktický trénink komunikačních dovedností účastníků.

Kurzem vás provede zkušený lektor Petr Sucháček, který se tématu nenásilné komunikace věnuje již několik let a od roku 2019 je dokonce spoluautorem Nenásilného podcastu.

„Když jsem studoval pedagogiku, zajímalo mě, jak to ve školách zařídit, aby se tam všem dobře žilo a zároveň byly naplňovány stanovené cíle. V rámci tohoto hledání jsem v roce 2012 potkal nenásilnou komunikaci, nechal se jí nadchnout, ovlivňovat a setrvávám v tom do dneška.“ (https://nenasilnakomunikace.org/lide/petr-suchacek/)

Jak se starostové a zastupitelé mohou lépe orientovat ve školství? EDUin jim nabízí Kápézetku.

Zřizovatelé škol mají vliv na kvalitu a rozvoj vzdělávání ve svých obcích a městech. Aby jim pomohl v této důležité roli, EDUin vydal novou publikaci s názvem Kápézetka. Jedná se o manuál, který vysvětluje základní povinnosti a možnosti zřizovatelů a radí jim, jak se chovat v různých situacích, které se týkají škol. Kápézetka je k dispozici zdarma na internetu.

Kápézetka obsahuje 13 kapitol, které se zabývají například rolí zřizovatele, hodnocením školy, odměňováním ředitele, konkurzy na ředitele nebo komunitní rolí školy.

Kápézetka vznikla v rámci Klubu zřizovatelů, který sdružuje zřizovatele škol z celé České republiky. Na publikaci se podílel tým autorů i oponentů. EDUin nyní sbírá zpětnou vazbu na Kápézetku a na jaře plánuje vydat její aktualizovanou verzi.

Publikace pro zřizovatele je součástí programu Lepší školy v obcích a městech, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund.

Původní text: EDUin vydává průvodce pro zřizovatele. Kápézetka pomůže starostům a zastupitelům zorientovat se ve školské agendě – EDUin

Na základě spolupráce s organizací UNICEF sdílíme pár informací, které souvisejí se vzděláváním ukrajinských uprchlických dětí:

  1. Pro novou společnou aktivitu mobilního týmu podporujícího školy se třídami se 100% ukrajinských žáků hledá MŠMT nové kolegy na pozice koordinátor integračních aktivit, školní psycholog/speciální pedagog a sociální pedagog/sociální pracovník. Podrobnější informace naleznete v letáku níže.
  2. V rámci veletrhu pražských středních škol Schola Pragensis proběhne 24.11. od 16 do 18 hodin workshop pro ukrajinskou mládež o možnostech přípravy na střední školu, studiu na střední škole v ČR atd. Bližší informace v ukrajinštině naleznete v příspěvku na Telegramu zde a v dokumentu níže.
  3. Na stránkách organizace META je ke stažení příručka Asistujeme u vícejazyčných dětí: Stručná dvojjazyčná příručka pro ukrajinské asistentky a asistenty pedagoga (nově v česko-ukrajinské verzi).

Orientujete se dobře ve školním prostředí, vedení týmu, víte, jak to ve škole chodí, a rádi byste svou praxi rozšířili o nové zkušenosti z práce ve školách, které se chtějí rozvíjet?

Pro 20 základních a středních škol Moravskoslezského kraje hledáme průvodce, kteří je budou odborně podporovat a provázet změnou na učící se organizace.

Hledáme školy, které chtějí vzbudit chuť žáků k učení, kde je žák a kvalita výuky na prvním místě, které jsou otevřené i ostatním a mají zájem sdílet své zkušenosti. Školy, které se chtějí učit.

(Pokračování textu…)

Od dubna 2023 jsme připravili nový běh studia pro zájemce ze škol. Toto studium lze již hradit ze šablon OPJAK. Studium trvá cca 1,5 roku, zejména se můžete těšit na návštěvy ve školách, které nám představí své řešení školní infrastruktury, přístup k nové informatice a rozvoji digitální kompetence.

Studium je velmi prakticky zaměřené. Realizujeme velké množství stáží ve školách v MSK tak, aby se studenti mohli seznámit s různou architekturou IT, s různými přístupy k pořizování HW a SW v různých typech škol. Představujeme příklady dobré praxe ve školách, které se vydaly cestou nové informatiky a strategie, jak změny připravit a zavádět ve školním kolektivu.

Pokud byste se chtěli blíže seznámit s jeho náplní, zde je odkaz:
https://www.kvic.cz/stranka/142/

a přihlásit se je možné přímo zde:
https://www.kvic.cz/kurz/1333412350/

Nabízíme Vám další možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nutné pro kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Studium je určeno zájemcům o učitele:

  • odborných předmětů střední školy (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu)
  • praktického vyučování (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru, ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, který odpovídá charakteru praktického vyučování)
  • odborného výcviku střední školy (zájemcům s minimálně středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu)
  • uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři (zájemcům s minimálně středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu konzervatoře, popř. ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu)
  • jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky)

Předpokládané ukončení studia je leden/únor 2024!

Bližší informace naleznete ZDE

Cena 12 900 Kč

Pokud ještě váháte, zda předložit žádost do nových šablon, lze se podívat na to, co musíme v projektu vykázat.

Vzory příloh naleznete:

pro MŠ a ZŠ https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/
pro SŠ a VOŠ https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_003-sablony-pro-ss-a-vos-i/

Na stránkách operačního programu Jan Ámos Komenský byl publikován návrh harmonogramu výzev. Již nyní se můžete seznámit s tím, co přinese do regionálního školství.

O čem je tento program, jaké šablony může škola realizovat: ­
– personální podpora (včetně pozic školního psychologa a speciálního pedagoga); ­
– osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů; ­ aktivity rozvíjející ICT; ­
– extrakurikulární a rozvojové aktivity (lze očekávat kluby, doučování, spolupráce s rodiči); ­
– spolupráce ZŠ a SŠ; ­
– vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning; ­
– individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání; ­
– stáže pedagogických pracovníků.

Více informací můžete nalézt na https://opjak.cz

KVIC pro Vás opět připravuje:
–          Bezplatné informační webináře k výzvě (předpoklad v 4-5/2022)
–          Zpracování projektové žádosti (cca od 5/2022)
–          Administraci projektu.
Službu budeme nabízet i pro nové školy, můžete nás oslovit předem na blanka.kozakovazavináčkvic.cz