Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
CzechEnglishFrenchGermanPolishUkrainian

Financování škol

Finanční prostředky, které jsou poskytovány na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), lze využít v rámci možností stanovených obecně v § 160 odst. 1 školského zákona. Co se týče dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je o něm ve výše zmiňovaném paragrafu konkrétně pojednáváno. Jak je ale možné se dívat na nepedagogické pracovníky?

Vycházejme z § 160 odst. 1 písm. a), c) a d) školského zákona, tzn. že přímé výdaje na vzdělávání lze v souladu s tímto ustanovením použít mimo jiné na „ostatní náklady vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů„. Zde by bylo možné zahrnout rovněž vzdělávání zaměstnanců. V případě, že se zaměstnanec účastní školení k prohlubování kvalifikace, což vyplývá z pracovně právních vztahů, jde o náklady hrazené z přímých výdajů organizace. Je třeba dále upozornit, že musí jít o hlavní činnost organizace. Náklady spojené s doplňkovou činností nelze hradit v rámci prostředků určených pro hlavní činnost. Za zmínku také stojí, že zákon nerozlišuje v případě pracovněprávních vztahů pedagogické a nepedagogické pracovníky.

Dle § 12 vyhlášky o FKSP lze zaměstnanci přispívat na penzijní připojištění, nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů.

Platnost omezení „max. 100% částky, kterou si zaměstnanec spoří“ je od 1. 7. 2021. S tím souvisí i povinnost zaměstnavatele (školy) zajistit dodržení podmínky. Někdy však daná záležitost není v praxi vůbec jednoduchá. Zaměstnanec přinese na začátku kalendářního roku „potvrzení“ z penzijní společnosti o souhlasu s příspěvkem od zaměstnavatele, pak ovšem může dojít u zaměstnance k pochybení a jeho platby neodchází a škola o tom není nijak informována. A tím vzniká pro školu problém.

Jak si zaručit správný postup při platbě penzijního připojištění za strany zaměstnance a tím i neporušení vyhlášky o FKSP ze strany zaměstnavatele?

 Doporučuji si v rámci pravidel čerpání FKSP stanovit, že zaměstnanec bude povinen na konci příslušného kalendářního roku předložit roční výpis jeho splátek. Pokud se z příslušného dokumentu zjistí, že si zaměstnanec adekvátní částku nespořil, musí příspěvek z FKSP vrátit.

1) Dle § 122 odst. 2 školského zákona se žákům poskytuje školní stravování ( tzv. dotovaný oběd) po dobu jejich pobytu ve škole.

2) Dle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů je stanoveno:

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt  ve škole nebo školském zařízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že za „pobyt ve škole“ se považuje jakýkoli první den neplánované nepřítomnosti strávníka. Nelze situaci zužovat např. pouze na „nemoc“.

ŠKOLA

Pokud nebude FKSP do konce kalendářního roku vyčerpán z pohledu organizace (školy), zůstatek se převádí do následujícího roku, tzn. o nic nepřijdete.

ZAMĚSTANCI

Pokud zaměstnanec nevyčerpá rozpočtovanou částku v daném roce, NEMÁ nárok na žádné převedení do dalšího roku, jeho možnost čerpat stanovené benefity zanikají. Pokud zaměstnanec požaduje např. zaplacení rekreace, která se uskuteční až následující rok, je možné mu takovou rekreaci poskytnout ze současného rozpočtu, ale musí být zaplacena v tomto kalendářním roce. Tedy předmětné  pro FKSP je termín zaplacení, nikoli realizace skutečného benefitu.

Jistě ve vás slovo wellbeing vyvolává pocit, že je třeba zaměstnancům zlepšit pracovní prostředí.

Dle § 5 vyhlášky o FKSP lze přispívat na pořízení majetku pro kulturní a sociální potřeby zaměstnanců. Musí se ovšem jednat o majetek, který nejsme povinni zaměstnancům zajistit v rámci pracovně-právních vztahů. Takže na možnost pořizovat z FKSP židle, stoly, počítače apod. zapomeňme. Popravdě nám toho moc nezbývá. Velmi často je od kolegů kvitováno pořízení kávovaru do sborovny. To je z FKSP přípustné. Bohužel však náklady spojené s pořizováním kávy již není možné hradit z FKSP. Takže platí: „kávovar ano, kafé NE“.

Přihlaste se na webinář FKSP aktuálně po novele a dozvíte se víc. Termín 26. 11. 2022 od 14:00 h, bližší informace a přihláška zde.

Prvotním principem FKSP je poskytování „benefitů“ v nepeněžní formě.

Některé, vzhledem k jejich povaze, nelze poskytnout nepeněžním plněním.

Výjimkou z nepeněžitého plnění jsou:

– peněžitý příspěvek na stravování,

– sociální výpomoci, sociální zápůjčky,

– dary.

Nepeněžní forma znamená, že zaměstnanci v žádném případě nemohou být předány peněžní prostředky. Pokud jde ale např. o poukaz, vstupenky, lze se na ně také dívat jako nepeněžní plnění. Zde se předpokládá, že za ně dostane zaměstnanec poskytovanou službu nebo zboží (samozřejmě věcně musí korespondovat s možnostmi stanovenými vyhláškou FKSP).

Charakteristika:

Ukrajinský asistent pedagoga je zejména podporou cizinců při výuce a pomocí při organizaci výuky. Může být v MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře s výjimkou MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení, zřizovaných krajem, obcí, svazkem obcí. Je financován dle § 161 odst. 7 ŠZ ze SR (kromě PO a ES) na období 1. 9. – 31. 12.2022. Pracovní poměr je u něj sjednán na dobu určitou do 31.12. 2022. Finanční prostředky dostávají jen školy, které si o něho požádali v rámci mimořádného šetření v 9/2022 (zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/prezentace-k-instruktazim-pam-2022).

Vykázání v P1c-01:

V oddíle IVa.  –  vykazuje se ZF (zdrojem financování) 11 a kód profese 4 (asistenti pedagoga s výjimkou asistentů pedagoga pod kódem 0).

V oddíle IVb. A IVc. – se NEVYKAZUJÍ!

Pozn. Vychází se z metodického pokynu pro vyplňování P1c-01 (https://www.msmt.cz/file/58367/), kde je definováno, že pro oddíl IVb. (potažmo IVc.) se vykazují PPČ pouze pro vybrané profese a profese 4 tam NENÍ!

Výkaz P1c-01 podáváme ke stavu 30. 9. (2022), na základě něj nám ministerstvo stanovuje finanční prostředky na platy pouze pedagogických pracovníků na následující kalendářní rok (2023). Nesprávné vyplnění může mít pro nás negativní dopad. Mohou nastat dva případy:

Mohou nastat dva případy:

– Na někoho „zapomeneme“ – nedostaneme na něj finance (na jeho PPČ) na celý kalendářní rok.

– Budeme neoprávněně požadovat finance na PPČ, která není financována na základě daného výkazu nebo ji zdrojově ministerstvo nekryje – může být posuzováno jako neoprávněné čerpání finančních prostředků.

Druhý případ může lehce nastat i u vykazování přespočetných hodin, které nejsou podpořeny financemi na základě daného výkazu.

Co vykazujeme a co ne u PŘESPOČETNÝCH HODIN?

– Hodiny PPČ v rámci RVP (povinné a povinně volitelné) – ANO. Zapisují se kladným číslem do oddílu IVc. Jsou součástí PHškoly.

– Hodiny PPČ nad rámec RVP (nepovinné předměty) – NE. Nezapisují se do oddílu IVc. Nejsou součástí PHškoly.

– Hodiny PPČ pedagogické intervence – NE. Nezapisují se do oddílu IVc. Nejsou součástí PHškoly.

– Hodiny PPČ podpůrných opatření 2. – 5. stupně – NE. Nezapisují se. Nejsou součástí PHškoly.

Ještě jednou upozorňuji, že ve výše uvedených příkladech jsou myšleny PPČ jako přespočetné hodiny. Pokud by šlo o „doúvazkové hodiny“ (v příkladě 2 – 4), situace je rozebrána v jiném příspěvku. Nicméně vždy se nezapočítávají do PHškoly a nemohou mít dopad na překročení PHmax. 

PHškoly je skutečná vyučovací povinnost stanovená ve vaší škole. Jde, zjednodušeně řečeno, o počet hodin v rozvrhu, případně o součet všech přímých pedagogických činnosti pedagogů. Jde však o hodiny v rámci RVP, tedy povinné a povinně volitelné předměty.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že do PHškoly nezahrujeme:

–          nepovinné předměty,

–          pedagogickou intervenci.

Pokud bychom myšlenku posunuly dále, nepovinné předměty, ani pedagogická intervence nám nemůže ohrozit PHmax (maximální vyučovací povinnost stanovená ministerstvem na jednu třídu, oddělení a na jeden týden).

Za nepovinné předměty považujeme ty, které jsou nad rámec RVP. Na začátek je ještě třeba upozornit, že hodiny nepovinných předmětů (dále jen „NP“) se nezapočítávají do PHškoly a tudíž nemohou „ohrozit“ PHmax. Zároveň je si třeba uvědomit, že prostřednictvím výkazu P1c-01 nezíská škola žádné finanční prostředky na takové hodiny! Příklady viz dále.

Proto musíme stanovené hodiny nepovinných předmětů de facto vykázat tak, abychom prostřednictvím P1c-01 nenárokovali na ně finanční prostředky.

Nepovinný předmět může pedagog konat jak v rámci základního úvazku, tak jako přespočetnou hodinu. Rozeberme si následující příklady:

– Jde o pravidelné přespočetné hodiny (př. pro ZŠ: 23., 24., 25., 26….hodina):

V oddíle IV.c (určen obecně pro přespočetné hodiny) se tyto hodiny neobjeví, pokud jde o NP.

– Jde o hodiny do úvazku (př. pro ZŠ: …..21., 22. hodina):

V oddíle IV.a je úvazek včetně NP.

V oddíleI V.b jsou PPČ včetně NP.

V oddíle IV.c jsou NP zapsány záporným číslem (teoreticky se tak vyrovná „nesrovnalost z oddílu IV.b“).