Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Aktuality

Od března do listopadu 2023 jsme realizovali další běh kurzu Mentorské dovednosti v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Výstupem je 19 nových mentorů ze škol v Moravskoslezském kraji včetně pěti zaměstnanců KVICu. Pod vedením zkušených lektorek Saši Dobrovolné a Lenky Hartmannové absolvovali účastníci celkem 96 hodin, které byly nabité získáváním, posilováním a reflektováním sebezkušeností. 

Kurz byl koncipován tak, aby poskytoval účastníkům především trénink efektivní komunikace, vedení mentorského rozhovoru, poskytování kvalitní zpětné vazby a reflektování vlastní činnosti. Nedílnou součástí během intenzivní šestiměsíční cesty k získání mentorských dovedností bylo i pozorování v hodinách kolegů, při kterém se budoucí mentoři zaměřovali na získávání důkazů o kvalitě ve vzdělávání na základě zpracovaných kompetenčních modelů. 

Intenzivní trénink mentorského rozhovoru v tzv. triádách poskytoval účastníkům během kurzu prostor získat jistotu při používání rozvíjejících komunikačních technik, strukturování rozhovoru a definování cílů. Díky tomu mohli přenést vlastní sebezkušenost přímo do praxe a realizovat individuální rozhovor se svým kolegou, který mimo jiné prezentovali se značnou dávkou sebereflexe na závěrečném setkání.

S každým dlouhodobým kurzem vznikají nové skupiny absolventů z různých typů a úrovní školství, jejichž sdílení napomáhá posilování komunity učitelů v kraji. Jsme rádi, že toho můžeme být součástí a věříme, že i další běhy kurzu Mentorských dovedností pomohou školám získávat kvalitní interní i externí mentory a posílí tak kolegiální podporu pedagogů.

Chtěli byste zdokonalit své komunikační dovednosti a konflikty řešit efektivněji? Ovlivní vás v náročných situacích emoce natolik, že nejste schopni konstruktivní a rozvážné reakce? Pokud ano, tak osmihodinový kurz Nenásilné komunikace je přesně pro vás!

Kurz pořádáme v dubnu 2024 ve dvou městech Moravskoslezského kraje:

Nenásilná komunikace je metoda komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a ke společnému hledání řešení. Technika vychází z vědomí vzájemné provázanosti a předpokladu, že všichni sdílíme stejné potřeby, přestože se často lišíme ve způsobech, kterými se je snažíme naplnit. Díky tréninku nenásilné komunikace tak dokážeme lépe porozumět sami sobě i lidem kolem nás a zaujímat postoje, které zohledňují potřeby všech zúčastněných. Součástí kurzu je taktéž praktický trénink komunikačních dovedností účastníků.

Kurzem vás provede zkušený lektor Petr Sucháček, který se tématu nenásilné komunikace věnuje již několik let a od roku 2019 je dokonce spoluautorem Nenásilného podcastu.

„Když jsem studoval pedagogiku, zajímalo mě, jak to ve školách zařídit, aby se tam všem dobře žilo a zároveň byly naplňovány stanovené cíle. V rámci tohoto hledání jsem v roce 2012 potkal nenásilnou komunikaci, nechal se jí nadchnout, ovlivňovat a setrvávám v tom do dneška.“ (https://nenasilnakomunikace.org/lide/petr-suchacek/)

V poslední době se bohužel vyskytuje stále více dotazů se očividnou narůstající tendencí, kdy se na mě ředitelé škol, převážně mateřských, ale zdaleka nejen těch, obracejí s dotazy, jejichž jádro lze shrnout tak, že se od začátku tohoto školního roku bohužel vcelku rapidně zhoršuje platební morálka zákonných zástupců dětí například u plateb školkovného, stravného, ale i plateb z jiných právních důvodů, kdy navíc zákonní zástupci přes četné výzvy a urgence na tyto nereagují, ostentativně své povinnosti neplní a ignorují je. Tento problém má více rozměrů a rovin například souvisejících s vymáháním finančních závazků apod., nicméně chtěl bych se po opakovaných zkušenostech zaměřit na jiný aspekt opakovaných dotazů v nastíněné souvislosti. 

    Tím je situace, kdy ředitel mateřské školy chce v popsaných případech již rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy v souladu s § 35 odst. 1 písm. d) za použití ustanovení § 123 školského zákona. Přestože to může být u některých, zdůrazňuji některých ředitelů mateřských škol zarážející tito neví, jak tento výchozí skutkový stav uchopit po stránce procesní, tedy ve správním řízení podle správního řádu, jinými slovy řečeno, neví jak má vlastně z procesního hlediska tzv. „začít“. To je důležitý moment, protože druhostupňový správní orgán přezkoumává v případě odvolání  bedlivě i procesní stránku věcí a nejsou nijak zřídkavé případy, kdy pro vady právě v této sféře rozhodnutí správního orgánu zcela správně a opodstatněně ruší. To je však situace, která z pohledu školy a jejího ředitele není žádoucí a už vůbec ne komfortní, a proto je potřeba upozornit, že v popsaných případech je nutno z pohledu dvou klíčových právních norem aplikovatelných na popsanou situaci obligatorně zrealizovat dva neopominutelné úkony, jejichž absenci anebo chybnou aplikaci nelze v žádném případě přejít ani tolerovat :

    1. Již citované ustanovení školského zákona, tedy § 35 odst. 1 ukládá správnímu orgánu, aby nejprve písemně upozornil alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte na tuto eventualitu, tedy ukončení docházky jejich dítěte do MŠ  a poskytl mu přiměřenou lhůtu a možnost dluh uhradit. Toto ustanovení má zmírnit určitou tvrdost zákona, která by se mohla projevit, kdy rodič prostě zapomene anebo je zahlcen jinými existenčními nebo životními starostmi.

   2. Další procesní povinností, kterou musí ředitel školy na samém počátku v těchto případech splnit se sankcí zrušení jeho rozhodnutí přezkumným orgánem, je jeho  p o v i n n o s t  stanovená v ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. ( správní řád ) a to vyzvat účastníka řízení k seznámení se s podklady rozhodnutí ve správním spise, na jejichž podkladě bude ředitel školy v tom kterém případě rozhodovat. Toto právo účastníka řízení bylo do správního řádu vkomponováno pro jeho ochranu na konci dokazování, aby měl možnost se vyjádřit k  ú p l n ý m  podkladům, na jejichž základě jako důkazních prostředků bude správní orgán v dané věci rozhodovat. Správní orgán musí pochopitelně dbát na dodržování zásady procesní ekonomie tak, aby nedocházelo k neodůvodněným průtahům v řízení na straně jedné, na straně druhé však musí účastníkům poskytnout adekvátní časový prostor, aby se stihli k těmto obvykle listinným důkazům vyjádřit a zaujmout stanovisko. K tomuto aspektu musí tedy přihlížet při stanovování doby a času pro nahlédnutí do spisu, zohledňovat rychlost doručování České pošty, její zákonné úložní lhůty podle zvláštního předpisu, tedy tak, aby toto účastník mohl reálně v čase stihnout a nebyl krácen na svých procesních právech.

   Nabádám tedy ředitele škol, aby ve svém rozhodování dbali a nepodceňovali procesní stránku správních řízení všeobecně. Také, aby neustále sledovali případný legislativní vývoj v této oblasti a v neposlední řadě i judikaturní praxi specializovaných soudů. Je zřejmé, že v případě nutnosti řešit složitější „právní oříšky“ v této souvislosti jsem po metodické stránce ředitelům ochotně k dispozici anebo mohou přirozeně vyhledat právní pomoc i jinde. Jsem však toho názoru, že elementární kontury správního řízení, o nichž jsem se rozepsal v tomto příspěvku ( viz. výše ) by ředitelé ve svém právním povědomí mít měli a měli by je mít také dostatečně zažité a takříkajíc „pod kůží“, protože jen tak mohou dostát na ně kladeným a očekávaným požadavkům.

V souvislostí s blížící se ohlášenou stávkou zaměstnanců ve školství, aniž bych chtěl nebo mohl předvídat, zda se jí diplomatickou aktivitou a pokusy o sblížení stanovisek reprezentací obou stran nakonec podaří odvrátit, či nikoliv, přibývá z celého kraje dotazů ředitelů škol, převážně mateřských, kteří zase čelí přívalu otázek rodičů, zda z tohoto důvodu náleží zákonnému zástupci dítěte ošetřovné, zůstane-li v důsledku stávky s dítětem doma.

Odpověď je, po jejím prověření u kompetentních úředníků České správy sociálního zabezpečení, že n i k o l i v ; tento nárok z tohoto právního důvodu n e l z e  z příslušných právních předpisů dovodit.

Jak se starostové a zastupitelé mohou lépe orientovat ve školství? EDUin jim nabízí Kápézetku.

Zřizovatelé škol mají vliv na kvalitu a rozvoj vzdělávání ve svých obcích a městech. Aby jim pomohl v této důležité roli, EDUin vydal novou publikaci s názvem Kápézetka. Jedná se o manuál, který vysvětluje základní povinnosti a možnosti zřizovatelů a radí jim, jak se chovat v různých situacích, které se týkají škol. Kápézetka je k dispozici zdarma na internetu.

Kápézetka obsahuje 13 kapitol, které se zabývají například rolí zřizovatele, hodnocením školy, odměňováním ředitele, konkurzy na ředitele nebo komunitní rolí školy.

Kápézetka vznikla v rámci Klubu zřizovatelů, který sdružuje zřizovatele škol z celé České republiky. Na publikaci se podílel tým autorů i oponentů. EDUin nyní sbírá zpětnou vazbu na Kápézetku a na jaře plánuje vydat její aktualizovanou verzi.

Publikace pro zřizovatele je součástí programu Lepší školy v obcích a městech, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund.

Původní text: EDUin vydává průvodce pro zřizovatele. Kápézetka pomůže starostům a zastupitelům zorientovat se ve školské agendě – EDUin

V příloze naleznete oznámení o výběru dodavatele do VZMR – Služby spojené s pobytovými kurzy 2024-TPA.

Pravidelně rozesíláme naši aktualizovanou nabídku školám formou newsletteru, který si můžete stáhnout i z odkazů níže. Nabídku rozdělujeme dle následujících cílových skupin:

  • Mateřské školy
  • Základní školy, školní družiny, školní kluby a školní jídelny
  • Střední školy a vyšší odborné školy
  • Základní a střední umělecké školy a střediska volného času

Na základě spolupráce s organizací UNICEF sdílíme pár informací, které souvisejí se vzděláváním ukrajinských uprchlických dětí:

  1. Pro novou společnou aktivitu mobilního týmu podporujícího školy se třídami se 100% ukrajinských žáků hledá MŠMT nové kolegy na pozice koordinátor integračních aktivit, školní psycholog/speciální pedagog a sociální pedagog/sociální pracovník. Podrobnější informace naleznete v letáku níže.
  2. V rámci veletrhu pražských středních škol Schola Pragensis proběhne 24.11. od 16 do 18 hodin workshop pro ukrajinskou mládež o možnostech přípravy na střední školu, studiu na střední škole v ČR atd. Bližší informace v ukrajinštině naleznete v příspěvku na Telegramu zde a v dokumentu níže.
  3. Na stránkách organizace META je ke stažení příručka Asistujeme u vícejazyčných dětí: Stručná dvojjazyčná příručka pro ukrajinské asistentky a asistenty pedagoga (nově v česko-ukrajinské verzi).